The Penance!

சூனியத்திலிருந்து சூரியனாகும் ஒரு பயணம்
பெரும் பிரயத்தனம் கொண்டே
மெதுமெதுவாக சிறு பிறையினைக் கூட்டி
சுட்டெரிக்கும் வெம்மையை அகற்றி
தண்ணென குளிர்வைக் கூட்டி
முழு தகடாய் ஒளிர்ந்த நாளில்,
சலனமற்ற தண்ணீர் உரக்கவே முழங்கியது
வெண்ணிலவின் களங்கம் கொண்ட வெண்மையினை..

கண்டு நாணி முகில் கொண்டு முகம் மூடி
வெட்கி மருகி தினம் தினம் கரைந்தது..
அத்துடன் கரைந்தது அதன் களங்கமும்..

மீண்டும் வளர மீண்டும் களங்கம்,
மீண்டும் தேய்ந்தும் மாளா நம்பிக்கை..

யுகங்கள் கடந்து பிறவிகள் கடந்து
தினம் தினம் நிகழும் ஒரு போராட்டம்..
சூனியம் சூரியனாகும் நாள் வரை
நிலவின் நம்பிக்கையும் வளரும்!

A journey from infinity to Sun..
With a tremendous effort,
Adding one crescent over another,
Removing the wrath of heat,
It glowed as a full plate
And on that day,
The undisturbed water screamed out loud,
Pointing the impurities in the white of the moon..

The moon closed its face with the clouds,
in shame, it started declining everyday..
And along with it, its impurities..

As it grew back, so did the spots,
Thought it shrunk, its hope did not..

Over eons and many births
The struggle continues everyday..
Till the day the new moon becomes full moon,
The hope too grows along with it!

 

Advertisements

Dare to become!

We don’t get to decide,
What we are born as!
What we are born as
Doesn’t restrict
What we become..
Keep following your dreams,
Even if it’s against the tides!

Time and Tide

The past is the wave withdrawn,
The present is the wave beneath your legs,
The future is the wave little away, yet in sight..

Though we might distinguish differently,
They all together makes the ocean..

So does our life..
We are result of past,
Which tints the present and
Which also paints the future..

Though we might believe,
The wave left us to join back the ocean,
It never ceases to come back to you..

The ocean of today,
Holds within beautiful pearls,
As well as waste and dirt..

It presents you either with
A rare precious conch shell,
Or a dirty torn single shoe..

Don’t frown on shoe
Nor grin on the shell..

For it’s just a matter of time..
To reverse itself
Again
Again and
Again..

The tides keep flowing
Just as life keeps growing..

Lose yourself
In the vastness
And beauty of sea and life..

Don’t fret over anything..
Because,
The passed tide and
The ticked time
Could never be brought back,
For all the treasure of
The world and beyond..

Yet, they always give hope,
For a best conch shell
And a mind blowing event,
For the rest of our lives
To treasure and cherish..

Remember to cherish
And cherish to remember…


A throwback post – Inspired from the post of Darshith’s “From time to time” Thanks for the wonderful post Darshith!! And for the last two lines of this post.. 😉

Magic!

Magic isn’t just
From another world..
It is something as simple as
An innocent word,
Uttered at the right time,
By the right person,
For the right reason..
And it has the power of magic,
To transport you into
Another parallel universe,
While still living in this world..
To let you fly into
Cloud nine and beyond,
With firmly planted feet on earth..
To let you dive amidst
Exotic coral reefs and exquisite fish,
Without moving an inch of your body..

Create magic and feel awesome!

Existing in Non-Existence

In general,
we all crave for attention..
We want to be
noticed,
accepted,
appreciated,
acknowledged
and moreover exist.

Even the humblest of humans
crave for existence.
But is there a possibility of
existing without that craving?
Is there a possibility of
shunning the acknowledgement?

When you all keep wondering,
Here I am..

For me,
the limelight becomes beams of fire..
the announcements become streams of tears..
passing hands is the worst nightmare..
noticing is tightening the noose..

I exist in non-existence..
I thrive in the deep darkness..
I live and die without a trace..
For traces are a disgrace to me..

Despite, my need to hide to shine,
I do exist in each and every heart..
In the folds, even veins cant reach..
In the holds of creepy claws that screech,
In the voice of silence..
Waiting to unleash..
Yet, not available for lease..

You do see me day in and day out..
For I do reside in you too..
For few, I am a shame..
For few, I am the fame..
I, your secret, is just a game,
For the beauty of me,
is just in the name..

The writing.

The writer
Read all owned books,
Researched in the library,
Surfed the internet,
Listened to scholars,
Discussed with friends,
Observed the world around,
Traveled far and wide,
Learnt people’s customs,
And almost everything
That crossed his path..

While he wrote,
His pen would glide on paper,
Pausing only between words
For the requirement of space
Rather than for the thought,
And to refill the ink
But not to replenish the idea..
There was no draft,
What was written is final,
For there were no changes to be made..
There were no crossings,
No strike outs,
No rephrasing,
No corrections..
The text written was
Properly aligned
And filled just that page..
No more, No less..

The writing style
Is called impromptu,
By most people..
But is it really so?

Isn’t the thoughts
Bettered, cultured and educated
All through the past living?

So is there anything
Which is what it really is?!

And now you, the reader,
Have added a tiny note to your thought,
Consciously or unconsciously..
Which would reflect
Maybe in the very next thing you write,
Or just lay hidden as the seed,
To grow into a nourished thought,
And spread it’s essence
In a far future writing..
Which might even be titled
Impromptu! 😉

[Thanks to Mr.Hari for an awesome prompt for this post. Now I would like to extend the challenge of finding the given prompt for this post.. 😉 And the winner gets to provide the next prompt.. 😀]

What would you name it?!

A random day, a random conversation and a random challenge.. That’s the background of this following post.. I took up the challenge and completed it.. Now I would like to challenge you people for a simpler one.. Guess the prompt for which I wrote this post! 😉 And do suggest a good title for this post! 🙂

He was waiting for a decade..
For that moment..
The moment he would meet her..
The one destined for him..

When someone asked him,
How would he recognise her,
When they meet each other..
For that he replied,
I would recognise her the moment
When my vision becomes clouded with rainbows,
When my hearing is added with sweetest melody,
When my nostrils inhale the most exotic smells,
When my skin tingles with the thunderous shock and
When I speak, poetry flows out incessantly in praise of her..

The day came..
He met her..
He realised what he expected was right..
For he did experience all of them and a little more..
The little more was..
The rainbow was also clouded with tears,
The melody was chaotic without sync,
The smell include a waft of pungent smell,
The tremor of shock didn’t fade away while
He said, Happy married life, to her,
at his occasionally met cousin’s wedding!
And he stepped down from the stage murmuring,
Three isn’t always a crowd, but it is,
When your love is married to someone else!