The ultimate love verse!

A #Mahakavi song describing the love of a mother to her child, soulfully rendered by #BombayJayashree

 

Poet: Subramanya Bharathi
Singer: Bombay Jayashree
Movie: Kuttram kadithal
Singers: Rakesh Raghunanthan, Yazhini
Music director: Shankar Rengarajan

சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா! செல்வக் களஞ்சியமே!
என்னைக் கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய்!

chinnanjiRu kiLiyae kaNNammaa! selvak kaLanjiyamae!
ennaik kali theerthae ulagil aetRam puriya vandhaai!

Oh juvenile parrot, my Kannamma! You are the bountiful repository of all the wealth!
You brought me immense happiness and prosperity, you came to elevate my stature in this world!

பிள்ளைக் கனியமுதே! கண்ணம்மா! பேசும் பொற் சித்திரமே!
அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வரும் தேனே!

piLLaik kaniyamudhae! kaNNammaa! paesum poR sithiramae!
aLLi aNaithidavae en munnae aadi varum thaenae!

You are a sweet child (comparing it to the nectar from a tender fruit), Oh Kannama! You are a golden painting that can talk!
You come dancing unto me so that I would pick and embrace you! Oh Honey!

ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி!
ஆடித் திரிதல் கண்டால் உன்னைப் போய் ஆவி தழுவுதடி!

oadi varugaiyilae kaNNammaa uLLam kuLirudhadi!
aadith thiridhal kaNdaal unnaip poai aavi thazhuvudhadi!

When you come running towards me! Oh Kannamma! My heart feels ecstatic  and appeased!
When I see you playfully wandering, my soul comes to hug you!

உச்சிதனை முகர்ந்தால் கருவம் ஓங்கி வளருதடி!
மெச்சி உனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மேனி சிலிர்க்குதடி!

uchchidhanai mugarndhaal karuvam oangi vaLarudhadi!
mechchi unai ooraar pugazhndhaal maeni silirkkudhadi!

When I plant a kiss onto your forehead, my pride grows!
When the society applauds and appreciated you, my body is thrilled!

கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளந்தான் கள்வெறி கொள்ளுதடி!
உன்னைத் தழுவிடலோ கண்ணம்மா உன்மத்தம் ஆகுதடி!

kannathil muthamittaal uLLandhaan kaLveRi koLLudhadi!
unnaith thazhuvidaloa kaNNammaa unmatham aagudhadi!

When I kiss your cheeks, my inner self feels emotionally high (same as that from drinking alcohol) with joy
When I hug you, Oh Kannama! I feel elated!

உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி!
என் கண்ணின் பாவையன்றோ? கண்ணம்மா! என்னுயிர் நின்னதன்றோ!

un kaNNil neer vazhindhaal en nenjil udhiram kottudhadi!
en kaNNin paavaiyandRoa? kaNNammaa! ennuyir ninnadhandRoa!

When I see tears trickling down your eyes, blood pours out of my heart,
you are the apple of my eyes, Oh Kannamma! isn’t my soul (life) yours!

Love thy Enemy!

Courage is not just standing against the evil. The true courage comes when you are able to wish for the blessing to the enemy! Here is what the brave poet speaks to his heart. He explains why to love thine enemy. For the lack of love / compassion to the enemy  will only lead to the downfall of self. And he also says that as the shell hoards the beautiful pearl, there would be good in everyone. Find the pearl in every plain shell so life is filled with love, goodness and betterment.

I am not sure whether I have insane courage or whether I am plain stupid. For I have added my translation to one of my most favourite verses of my favourite poet Bharathi. Though I have translated his works for ages, the reason for this new-found embarrassment is this song has been translated by himself. And the contrast is just too plain and clear. So please excuse my lack of expertise.

பகைவனுக் கருள்வாய் -- நன்னெஞ்சே
பகைவனுக் கருள்வாய்.

Love thy enemy – Oh Good Heart!
Love thy enemy!

புகை நடுவினில் தீயிருப்பதைப்
பூமியிற் கண்டோ மே-நன்னெஞ்சே!
பூமியிற் கண்டோ மே.

We saw in the world that fire
resides inside the smoke – Oh Good Heart!
We saw in the world.

பகை நடுவினில் அன்புரு வானநம்
பரமன் வாழ்கின்றான் -நன்னெஞ்சே!
பரமன் வாழ்கின்றான்.

The Paraman lives on, as the form of love
Amidst the enmity – Oh Good Heart!
The Paraman lives on.

சிப்பியிலே நல்ல முத்து விளைந்திடுஞ்
செய்தி யறியாயோ?-நன்னெஞ்சே!
குப்பையிலே மலர் கொஞ்சுங் குருக்கத்திக்
கொடி வளராதோ?-நன்னெஞ்சே!

Don’t you know the fact that a good pearl
Grows within the shell? – Oh Good Heart!
Will not the creeper lily (Hiptage benghalensis), bearing the adorable flowers
Grow over garbage? – Oh Good Heart!

உள்ள நிறைவிலொர் கள்ளம் புகுந்திடில்
உள்ளம் நிறைவாமோ,-நன்னெஞ்சே!
தெள்ளிய தேனிலொர் சிறிது நஞ்சையும்
சேர்த்தபின் தேனோமோ?நன்னெஞ்சே!

When a guilt thought creeps in a content heart,
Will the heart be content anymore? – Oh GoodHeart!
After adding a drop of poison to pure honey,
Will the honey still be just honey? – Oh Good Heart!

வாழ்வை நினைத்தபின் தாழ்வை நினைப்பது
வாழ்வுக்கு நேராமோ?-நன்னெஞ்சே!
தாழ்வு பிறர்க்கெண்ணத் தானழிவா னென்ற
சாத்திரங் கேளாயோ?-நன்னெஞ்சே!

Thinking of the downfalls of life after thinking of the goodness of life,
Is that right to the life? – Oh Good Heart!
Haven’t you heard of the gospel that those who seek the downfall
of others, fall themselves as prey? – Oh Good Heart!

போருக்கு வந்தங் கெதிர்த்த கவுரவர்
போலவந் தானுமவன்-நன்னெஞ்சே!
நேருக் கருச்சுனன் தேரிற் கசைகொண்டு
நின்றதுங் கண்ணனன்றோ?-நன்னெஞ்சே!

Even when those who came against and for war
are the Gauravs – Oh Good Heart,
Isn’t it the Kannan who stood as the charioteer
with the whip for Archunan? – Oh Good Heart!

தின்ன வரும்புலி தன்னையும் அன்பொடு
சிந்தையிற் போற்றிடுவாய்-நன்னெஞ்சே!
அன்னை பராசக்தி யவ்வுரு வாயினள்
அவளைக் கும்பிடுவாய்-நன்னெஞ்சே!

Praise in the heart with love, even the Tiger
That comes to eat – Oh Good Heart!
Mother Parasakthi is indeed the form of love,
Worship her – Oh Good Heart!

The following is the translation done by Bharathiyaar himself and was published on September 22, 1915.

Love thine enemy, heart of mine, Oh!
Love thine enemy.

Hast thou not seen the shining flame
Amidst the darkening smoke?
In foeman’s soul lives Krishna, whom
As Love the wise invoke.

Oft we’ve preached to men that God
In all that is doth shine.
Why, then, my heart, ‘tis God that stands
Arrayed as foeman’s line.

Does know that limpid pearls are found
Within the oysters vile?
Hast seen on dunghill, too, sometimes
The starry blossom smile?

The heart that guards a wound, shall it
The Inner Peace possess?
The honey poison-mixed, shall it
Be wholesome ne’ertheless?

Shall we who strive for Life and Growth,
Lend thought to Sad Decay?
“Thine evil thoughts recoil on thee’,
So do the wise ones say.

When Arjun fought, twas Krishna whom
He faced, disguised as foes;
‘Twas Krishna, too, that drove his car
In charioteering pose.

Strike down the tiger threat’ning thee,
But love it, straight and true;
The Mother of All hath donned that garb,
Salute Her, ay there, too.

Love thine enemy, heart of mine, Oh!
Love thine enemy.

The tale from the tune..

I was referred to a musical adventure by my friend Colin (@ http://www.meandray.com). Thanks once again for referring that beautiful song..

This music of the song spoke to me of a tale.. And while I started replying to thank, I started describing what vision was painted from the music.. The description sounded sort of poetic just like the music.. I loved listening to it and as well writing it..

The musical adventure is by Emerson, Lake & Palmer

There are two pauses in the song and the following is for the music between the two pauses..

He is wearing a tuxedo
She is wearing a gorgeous blue dress..

The blue, as in the shade of water
As it appears in the midday,
When clouds rest in the laps of mountains
And leave the sky to have
A hearty and uninterrupted conversation
With the Vast deep ocean..

He is sitting on the garden
Next to the shallow region of the river
Water flows softly with a mild melody
As it speaks sweet nothings with the wind..

She hears him on the piano
She understands that it’s for her..
She has to cross the water to reach him..
She takes each step so stealthily
And with the minimal of noise
To give a surprise as well as
Not to disturb the serenity of the moment..

As she reaches him, she blinds him with her hands
And he grabs her by the waist and pulls her in front of him..
She laughs heartily without any single worry..
For she is in his hands..
His face brightens up seeing her laughter..

He kisses her playfully and it grows on to be passionate..
As they both lose themselves to each others embrace..

When they hit back earth,
There is some unnamed happiness,
Beyond description, reason or point..

They start dancing..
The Slow and sensual salsa..
They revolve around each other
Drunk in love and the other..

The tunes change,
The moods change,
The beats change..
The dance too changes..

As time flows,
It seems to be long way from that day..
Something has broken them apart..

They could neither leave
Not be together with the old giddiness..

And the lyrics speak again
And the trance comes to a close!

Why is it new today?!

So wonderfully depicts the feelings of a person who falls in love for the first time, everything seems awesome then ! dedicated to all the wonderful people who are in love, for those who will get there soon and for those who lost it somewhere and long for it…

Movie: Pudhiya Mugam
Poet: Vairamuthu
Music Director: A.R.Rahman
Singer: Sujatha
Song Sequence: (1)-(2)-(1)-(2)-(3)-(4)-(1)-(2)-(1)-(5)-(1)-(2)-(1)-(2)

(1)நேற்று இல்லாத மாற்றம் என்னது
காற்று என் காதில் ஏதோ சொன்னது
(2)இதுதான் காதல் என்பதா
இளமை பொங்கி விட்டதா
இதயம் சிந்தி விட்டதா
சொல் மனமே 

Netru illadha maatram ennadhu?
kaatru en kaadhil edho sonnadhu,
idhu dhaan kaadhal enbadha?
ilamai pongivittadha?
idhayam sindhivittadha?
sol maname,

what is the change that I feel today, that wasn’t there yesterday?
the breeze came-by my ears and whispered something,
is this feeling called “love”?
is it because my youthfulness has broken its bounds and started to overflow? (extreme exuberance)
or is it that my heart is filled with excess emotions (which is spilling out) ?
tell me ! oh my heart!

(3)கடவுள் இல்லை என்றேன் 
தாயை காணும் வரை
கனவு இல்லை என்றேன் 
ஆசை தோன்றும் வரை
காதல் பொய் என்று சொன்னேன் 
உன்னை காணும் வரை

kadavul illai endren,
thaayai kannum varai,
kanavu illai endren,
aasai thondrum varai,
kaadhal poi endru sonnen,
unnai kannum varai,

I did not believe in God,
until I saw my Mother,
I did not believe in dreams,
until I experienced desires,
I believed that “love” was a lie,
until I saw you,

(4)கவிதை வரியின் சுவை 
அர்த்தம் புரியும் வரை
கங்கை நீரின் சுவை 
கடலில் சேரும் வரை
காதல் சுவை ஒன்றுதானே 
காற்று வீடும் வரை

kavithai variyin suvai,
artham puriyum varai,
gangai neerin suvai,
kadalil serum varai,
kaadhal suvai ondru dhaane,
kaatru veesum varai,

the sweetness (charm) in the verses of a poem,
is as much as you understand of it, (the beauty of a poem is as much as you understood, i.e only if you fully understand (the hidden meaning in) a poem can you truly appreciate its beauty)
the sweetness in the water of Ganges,
is only until it mingles with the sea, (all these sweetnesses are either bound by time or the person)
it is only the sweetness in “love”
that is forever; as long as the breeze flows ,

(5)வானம் இல்லாமலே பூமி உண்டாகலாம்
வார்த்தை இல்லாமலே பாஷை உண்டாகலாம்
காதல் இல்லாமல் போனால் வாழ்க்கை உண்டாகுமா
வாசம் இல்லாமலே வண்ண பூ பூக்கலாம்
வாசம் இல்லாமலே காற்று வந்தாடலாம்
நேசம் இல்லாத வாழ்வில் பாசம் உண்டாகுமா

vaanam illamale bhoomi undaagalaam,
varthai ilaamale baashai undaagalaam,
kadhal ilamal ponal vazhkai undaaguma?
vaasam illamale vanna poo pookalam,
vaasal ilamale kaatru vandhaadalaam,
nesam ilaatha vazhvil paasam undaaguma?

Earth can form without the sky,
even a language can form without words,
but without “love”, could life have ever come into being?
even without fragrance, colorful flowers can bloom,
even without having a doorstep (entrance) , the breeze can come in,
but without “love”, can affection exist?

PS: This translation is done by my friend Sucheendra. The original post was published here!

Feel my love!

Whether my love is right or wrong,
Whether my love is thorn or flower,
Whether my love is first our last,
My dear friend, feel my love..

Whether my love is sunny or shadowy,
Whether my love is sweet or bitter,
Whether my love is complete or partial,
My dear friend, feel my love..

Whether my love is a sculpture or stone,
Whether my love is feather or dried leaf,
Whether my love is suffering or a sweet pleasure,
With hatred or with liking,
By beating or by hugging (accepting)
Feel my love!

While throwing away all the flowers I give you, feel my love..
While treating away my love letters, feel my love..
While shutting the window that shows my street, feel my love..
Even while you hate every act of mine, feel my love..

Talk a few words to me, just to scold..
My love will get the happiness of success..
Like the speed breaker stone on a fast ride,
Feel my love!

I’m not seeking the boon to be touched by your fingers as a hand fan..
I will live like the (distant) ceiling electric fan..
O beautiful, feel my love..
I’m not wishing to be together like the hands of click at twelve..
I’ll just follow you like the railway line..
O dear, feel my love..

Who is to see, can the twinkling star order so?
When someone comes to cares, would the rose kill?
For me to love you,
Your permission isn’t needed!


The details of the song translated is available here! This song has a bubbly video too.. Hope you like that too!

Will you Call me?!

I fell in love, I’m lost in love..
I’m overflowing without containing in self..
as the emotions are overwhelming..
I’m plucking the non-existent flowers without pinching..
And I give it to you and move aside without a word..
Like a turtle without legs, the time moves forward.. (It doesn’t move at all)

When I feel your absence in here,
I come to realise the truth..

What happens within me,
Is it happening in your heart too?
With this thought,
My heart flutters!

Will you call me?
Just for a second?
I’m insisting on it without choice..
Will you call?

Will you call me?
I’m lying here without studying..
And am scolding the clock for not
Moving faster to dawn..
Will you call?

I thought of what I should speak to you..
I also thought of your replies to me to be..
I had rehearsed all of them by playing it..
I’ve even added where you should smile..

If this situation continues, what will happen to me?
Before forgetting, if you would call, I would regain myself..

Will you call me?
Will you call over my cellphone?
I’m jumping upside down..
Just to hear your voice, will you call?

Will you call me?
I wake at the middle of night..
I am tearing off calendar sheets..
(In the hope time runs faster)
To see you, will you call?

Like the snack that was stored for later after half-a-bite..
Like the song that was heard just fleetingly..
Like the smell that got vanished just after I smelt..
An expectation lingers in heart when you are about to cut the call..

My heart here,
Turns into a world,
That shrinks and expands..
Something else is happening..

Will you call me?
Will you call without missing it?
Will you call at least by mistake?
Even that would do, will you call?

Would you call me?
Even if languages get over,
Just hearing you utter silence
Would be just enough, will you call?


This is a easy guess for people hearing tamil songs and those who are interested in watching the beautiful picturisation of this song as well as to know more details about the song, click here!

A poetic rejection!

Movie: Duet
Lyricist: Vairamuthu
Singers: Prabhu, Sreeja

கவிதைக்கு பொருள் தந்த கலைவாணி நீயா?
 என் கனவோடு கேட்கின்ற காற்சலங்கை நீயா?
 பேச்சுக்கு உயிர் தந்த சப்தங்கள் நீயா?
 என்னைப் பேசாமல் செய்கின்ற மௌனங்கள் நீயா?

kavithaikku pOruL thandha kalaivaani neeyaa ?
en kanavOdu kaetkindRa kaaRsalangai neeyaa ?
paechukku uyir thandha sapthangaL neeyaa ?
ennai pesaamal seigindRa mounangaL neeyaa ?

Are you Kalaivani, the one who brought meaning to poetry?
Are you the beads of the anklet, whose music I listen to in my dream?
Are you the sound that gave life to the spoken words?
Are you the silence that entranced me from speaking out?

சத்தங்கள் இல்லாத சங்கீதம் நீயா?
 என்னை சாகாமல் செய்கின்ற சஞ்சீவி நீயா?
 பருவத்தின் தோட்டத்தின் முதல் பூவும் நீயா?
 என் பாலைவனம் காண்கின்ற முதல் மழையும் நீயா?

saththangaL illaadha sangeetham neeyaa ?
ennai saagaamal seigindRa sanjeevi neeyaa ?
paruvathin thOttathin mudhal poovum neeyaa ?
en paalaivanam kaaNgindRa mudhal mazhayum neeyaa ?

Are you the music devoid of the sound?
Are you the elixir (sanjeevi) that prevents my death?
Are you the first blossom in the youth’s garden?
Are you the first rain experienced by my desert?

நிலவோடு நான் காணும் ஒளி வட்டம் நீதான்!
 என் இரு கண்ணில் தெரிகின்ற ஒரு காட்சி நீதான்!
 வார்த்தைக்குள் உள்ளாடும் உள் அர்த்தம் நீதான்!
 என் வாதியத்தின் இசையாகும் உயிர் மூச்சு நீதான்!

nilavOdu naan kaaNum oLi vattam needhaan
en iru kaNNil therigindRa oru kaatchi needhaan
vaarthaikkuL uLLaadum uL artham needhaan
en vaadhiyathin isaiyaaghum uyir moochi needhaan

You are the halo that I see around the moon!
You are the unified vision experienced by my two eyes!
You are the meaning that is hidden behind words!
You are this life’s breath, that becomes music in my instrument!

தூரத்தில்  மயில் இறகால் தொட்டவளும் நீதான்!
 என் பக்கத்தில் அக்னியாய் சுட்டவளும் நீதான்!
 காதலுக்கு கண் திறந்து வைத்தவளும் நீதான்!
 நான் காதலித்தால் கண் மூடிக் கொண்டவளும் நீதான்!

thoorathil mayil iragaal thOttavaLum needhaan
en pakaathil agniyaai suttavaLum needhaan
kaadhalukku kaN thirandhu vaiththavaLum needhaan
naan kaadhaliththaal kaN moodi kONDavaLum needhaan

You are the one who, from afar,  touched me with the peafowl’s feather!
You are the one who burned like the fire next to me!
You are the one who opened my eyes to the love!
You are the one who closed your eyes to my love!