Will you be my messenger?!

Will you be my messenger?!

எழுதிவிட்டேன்
உனக்கான என்
காதல் கவிதைகளை..

மூண்டது
உள்ளே
சிறு யுத்தம்..

நேரில் சொல்லவோ
தூதில் சொல்லவோ
என்ற குழப்பத்தில்..

வெட்கம் முந்தி
தூது சொல்ல
ஆணையிட்டது..

மீண்டும்
மூண்டது
ஒரு போர்..

தூது சொல்ல
அன்னப்பட்சி தேடவோ
அலைப்பேசி தேடவோ என..

விரைந்து செல்ல
அலைப் பேசி என
மனம் மதிக்கு சொல்ல..

மடிந்தே விட்டதாக
எண்ணிய அறிவு
மையலின் மடி நீங்கி

அன்னப்பட்சிகளால் மட்டுமே
தூது சொல்ல முடியுமென
இடித்துறைத்தது ..

மையலின் பிடியில்
சிக்கிய மனது
போருக்குப் புறப்பட..

அலைப் பேசி இணைப்பு
கனவுலகிலும் உண்டோ என
கொக்கரித்தது அறிவு..

என் க’ன’வனுக்கு
அவசரமாக
தூது செல்ல

கடனாகவது
கிடைக்குமா
அன்னப்பட்சி??

800px-Mute_swan

Continue reading

Memories or Moments?!

A throwback post. Thrown back since I stumbled on to the post for some random reason and I fell for the words once again.. So presenting it back to you all, in case you have missed it.. Waiting to hear your thoughts on this..

Do you live in the present or a prison of past?

நிகழ்வுகளின் சிறையில்
நினைவுகளில்
சிறகு விரிக்கலாம்,

நினைவுகளின் சிறையில்
நிகழ்வுகளில்
சிறகு விரியுமோ?
விலகுமோ?

நினைவுகளுக்கும்
நிகழ்வுகளுக்குமான
நித்திய யுத்தத்தில்,
நிந்தனையின்றி,
நிர்சலனமாய் நிற்பதும்,
நீந்தி நகர்வதும்
நிகழுமோ?

நிகழ்வுகள்
நினைவுகளாகும்
நாளிலாவது
நித்தம் நிம்மதி
நிலைக்கட்டும்..
நீடித்து நிற்கட்டும்..

Transliteration

Ninaiva? Nigazhva?

Nigazhvugalin siraiyil
Ninaivugalil
Siragu virikkalaam,

Ninaivugalin siraiyil
Nigazhvugalil
Siragu viriyumo?
Vilagumo?

Ninaivugalukkum
Nigazhvugalukkumaana
Nithiya yuddhathil,
Nindhanaiyinri,
Nirsalanamaai nirpathum,
Neenthi nagarvathum
Nigazhumo?

Nigazhvugal
Ninaivugalaagum
Naalilaavathu
Niththam nimmadhi
Nilaikkattum..
Needithu nirkattum..

Translation

Memories? Moments?

In the prison of present moments,
The wings of memories
Provides moral support..

In the prison of memories,
Will the present moments,
Spreads the wings?
Or suppress the wings?

In the eternal war of,
Memories and
Present moments,
Is it possible
To suppress scoffs,
To be serene and
To swim across?

At least in the day,
When the moments
Becomes memories,
Let life be filled with
Love and peace, and
Let it last forever..

Who’s dragging?

Does life drag you?
Or
Do you drag life?

Isn’t it easy to be dragged along?
Isn’t it content to be dragging along?

Isn’t it the path of anywhere and nowhere?
Isn’t it the path of somewhere and now here?

Aren’t you the victim to be dragged?
Aren’t you the leader to drag?

Isn’t it hard to resist?
Isn’t it tough to drag?

Isn’t it a drugged state to follow?
Isn’t it euphoria to be followed?

Does life drag you?
Or
Do you drag life?

Passions and Possibilities!

Had N number of Passions.
Had N number of Possibilities.

Out of the N number
Not even one
Could cater to all Passions
And not even few
Could cater to most Passions.

Then came the prioritising
Of Passions and
Discrimination of Possibilities
In the name of Practicality.

Then came a new possibility
Possessing my heart and soul
Though it was not listed
In the N number of Passions
Or in the N number of Possibilities.

The Possessive Passion
Paved way for every other Passion
With a new Possibility
And gave Hope that
Anything is Possible
When the Heart and Soul
Is tuned to achieve that
One single Goal
Without any diversion!

And it also proved that
N number is not a nightmare
And also that
N number is not all,
For the destiny could be beyond
the N number of Passions
and the N number of Possibilities!

What is it going to be today?

The morning Sun
Rising from the sea
Comes across the shores,
Till the evening
It keeps flowing
Over the sands
(Stays on the land)

Will it give flower bouquet?
Will it give fields of war?
Will it give few memories,
That might change the life?
Every single day arises
So many such questions..

The riddles that squiggle with the sunrise..
The rising footsteps in search of answers..

What happens today
Is forgotten tomorrow,
In this new world’s dawn and dusk..
(or
In this new world
Where it darkens with the dawn..)

Within the blink of an eye, happens;
A very long journey
Across the borders..

The realisation of a dream,
The opening of a door,
The very small moment of
Blooming of a seed..

The ever-changing colors
Of every single day,
Is a never-changing illusion..

Like a show of shadows,
Like a show of shadows
Over the path of map,
Goes the procession of all similes..

As the reflections unfold
Upon the morning dew drops,
The drama continues
In every direction..

The tomorrow is with you today,
But this poetry called today is with whom?
(For everyone is running for tomorrow)

Only the light is visible,
What’s the way of life?

Only the sound is audible,
What’s the language of fate?

With no age,
With no aging,
With no introduction,
With no conclusion,
Goes on, this endless journey..

A rich musing on everyday life from dawn to dusk, capturing various simple moments of life. The depth of the song keeps me marveling at life, every single time, I hear this song… Are we losing today by chasing the future or by lingering in the past?

Check here to know more about the translated song!

 

Are you Listening?!

The invent of Internet is a boon and is ensuring the betterment of lives, in so many ways to numerous people. Though, the Internet is not ‘the best’ invention of the humankind, but definitely one of the most important invention which touches many people’s daily living in an unfathomable manner.

There is a tiny drop of goodness, even in the worst evil, and as well, there is a tiny drop of evil, even in the best invention.

So what is the evil hiding in this?
To know the evil, take a closer look at the goodness it brought to us.

Sitting in an inconspicuous surrounding, I could talk about anything and everything.
I could speak up and create my own platform, when every other door seems to be closing.
I could write up and reach people across the world, when the recognition in the local arena is an impossibility.
I could find the niche people, who have quirky taste as mine, indulge and take the insanity, a notch higher.
I could publish documentation on some cruelty happening in this corner.
I could learn what happens in another little corner of the world.
This has brought the world to your fingertips.
Gives an illusion that anything and everything is possible, with just few gadgets and clicks / touches.

(Though, I still believe, it could ever bring, only a part of the world, and not the whole, for, the real life is still happening, without the nuances and nuisances  of the mighty internet, and it sure looks beautiful, heart-warming and content.)

Now, what created such an illusion?
Though, the recipients of the information is on the hike, the main reason is the possibility of giving away, information, to whomsoever, it may concern.

The freedom of speech!

Though you can comment on the gibberish I post, you can’t stop me from posting the gibberish (Of course, unless, you have certain special forces on your side!)

You started reading it and now you can’t unread it.

Now, since you have been with the post for this long, you would continue reading the rest of this too.. If you plan to stop reading, right here, just be warned that the rest of this post is especially for people who think like you!

Good, you are still here. So what was I saying about?
The Gibberish.. No no.. That’s over. Here’s the continuation..

If you have come here from the reader or social networks, the excerpt just challenged you to read the post till the end.
The post started with the accolades of the internet.
Then took a turn and you were listening to some gibberish (Hope, you are not skimming the post)
Now, there is a warning, that the rest is going to reveal something more.

Here is that ‘more’!

You are still here, but just assume, that you stopped reading this after the first part or somewhere after that.
Then, You would have never known that, this post is not just about praising the uses of internet, or my personal ramble to you or even about reading contents just for a challenge in the excerpt.

This is to show a live example, that the success of Internet will never be with the sender, unless there is a receiver for the message sent.
This is also to explain that, What you see from certain parts, is never the whole story.
This is to tell you that, in spite of reading this post till now, please don’t take the words as is and rather get to the meaning behind it, than the silly rambles.
This is to remind you or have the privilege of introducing this wonderful couplet to you.

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினு மப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. (423)

epporuL yaaryaarvaayk kaetpinum apporuL
meypporuL kaaNpa thaRivu. (423)

Whatever whoever may say, wisdom is to
comprehend the true meaning of it. [Couplet 423]

In the world, where the speakers has increased, now it is in the wisdom of the reader / receiver to distinguish gibberish and gems.

Stop spreading the gibberish and share the gems. For there are many unexplored treasures lurking in every corner of this vast world. And we could have a better day without listening to stupid, defaming, derogatory gibberish and rather enjoy the gems and spread smiles across the world.

Life is even more beautiful, when the garbage is thrown out of our surroundings, as well as our heart and mind.

Be wise! Live Happily!! And Don’t forget to share the smiles and your views in the comments!!!

The Observer!

The Observer

And here I am,
Looking around and knowing;

Who loves their coffee,
Who drinks for thirst of it,
Who gulps it without tasting,
Who enjoys the company better
than their coffee,
Who ignores the coffee,
Coz they were lost
In the eyes of the company..

 

Yet,
I enjoy my coffee
In every sip,

Inhaling the aroma
deep enough
To fill every pore of my lungs,

Tasting the flavor
long enough
To indulge every taste bud,

Relishing the twirls
not so long enough
But just enough
To know every direction
The liquid flows
With every little stir,

Holding the cup
just in the way
To let the warmth
spread through the palm
And add warmth
To the heart,

Still the mind,
Eludes and wonders
At some rare times,
Who observes
This observer?

Learn or Whine?

The Chennai was known for its scorching sun. Yes, I meant it as ‘was’. It is right now not the land of Sun, but of the rain..

The starting drizzles cooled the land and everyone was welcoming with all the happiness of petrichor and fresh droplets in the window pane at the aftermath of the rains.

When the rain inserted itself into the agenda of the Day of Diwali, the festive mood went damp with the damp crackers but, survived with the crispy savouries and sweets of the festive.

When the rains had decided to overstay their visit of the occasion, it was like the unexpected extension of holidays for few days, and the kids were enjoying while the parents were worrying.

When the rains started pouring cats and dogs, the school holidays were extended beyond their Half-yearly holidays, even the kids watching Cartoons started tuning into News Channels.

That’s when the seriousness of the situation got the attention of people not affected by rains as well.

The crap really hit the roof when the second spell of rain started. The sewage systems of few places broke while, the rain waters kept stagnating and raising. The opening of the water reservoirs and dams were adding its share to the water levels.. Thus, the water levels were as high to immerse the ground floors in certain areas.

All the water has to drain eventually into the oceans. But the mismatch in the speed of outflow and the inflow resulted in the usage of boats as transportation for emergency rescues and distribution of necessities.

This water and flood will eventually drain. So will the talks of those helping hands which are extended only virtually. Which is/was of no practical use to anyone anywhere (yup, Just like this post), except either to vent out their frustration on not being able to do anything productive (as in my case and few others) or to show-off that they too are in the trend and socially responsible in the picture they depict of themselves. (as in most cases of social network users).

However, there is the third kind who are on the field helping people with rescue and providing of food and shelter. They are the real backbones of the society which is going to help restore life after all this chaos happening.

After all this is said and noted, there is the huge untold truth lingering in the deep folds of this multifold problem.

This is not the first time Chennai is being hit by floods. Yes, it is not massive at this level for decades and certainly not this much of rainfall in a century or so. But still Chennai is not a complete novice to floods.

There are people in the coastal areas who get affected by a normal rainfall of every year. Even the rains bit more than the drizzle affects the household of hundreds of families in certain areas.

I have witnessed almost hundreds of people staying under a not-so-thick tent in the sands of the beach during the summer. That is their home and all their belongings could be gathered up in one single pack, which might not be too big in most cases.

These people survived the earlier rainfalls and minor level floods of the yesteryears while, another set of people staying under an air-conditioned room, watching the latest chic flick in their big LED TV were busy updating “I love petrichor” and “The rain is awesome” on their iPhones.

How did they survive? On their own? Certainly not. There are organisations and Government mechanisms set in place decades before and updated often to the needs of the hour.

Yet, the hour requires more than that is humanly possible to help. So blaming it on the government schemes and the infrastructure at this minute is not going to get anyone anywhere.

If you are in the comfort of a safe dry home, with easy access to good food supply, and uninterrupted power supply, you are better not only than the people affected by floods but also, far better than a considerable number of people around the world struggling to get over everyday life.

I am not asking you to give up any of your comforts. I am not even asking you to extend a helping hand. All I am asking is to please stop passing your judgements criticising every other thing that has gone wrong since the laying of first brick for building this city.

This is not the time for What-should-have-been’s. This is the time to get out in the field and help people. I understand not everyone can do that actually. But all of us can hold our tongues in criticising what is being done and how it is being done.

What the world needs right now is lots of help and Tender Love and Care. There is not a single person on earth, who can’t extend compassion to a fellow earthling. If you can’t help with other means, help spread the love. If you are hurt yourself to love others, (which is not at all an excuse acceptable and agreeable for me) just stop spreading hatred, hurt and ill feelings.

Remember that, after all the chaos of the flood, the first set of people who are going to ease back into normalcy is not the peoples of sophistication. It is going to be people who had too few belongings and too little shelter for calling it a home.

Also, don’t be surprised if they create new jobs and employ themselves amidst the problems. These people are better in identifying an opportunity to monetise it. For their monetary targets are more of a necessity than that of comfort or luxury.

Whereas the people who were in the luxurious world are going to take a very very longer time to get back to a rhythm, even if it is not to the old one.

Because we have/are growing attached to the little comforts of our life and take the blessings of our life for granted. Sometimes it needs a whiplash of this extent to make people realise, that the way we live is, not the only way of life.

What we try to rescue in an emergency defines what we live for. Whether you were able to save many things or only few, the only important saving needed is, the life of you and your near and dear ones. So what all will you rescue and in what order?

Are we going to learn to be humble and thankful, while we stop whining and complaining? Or are we going to need harsher lessons to realise the basis of living?

நினைவா? நிகழ்வா? / Memories? Moments?

I wrote a post in Tamizh, I liked it too much and I want it to reach my fellow Non Tamil readers as well.. The beauty of the verse is in its alliteration.. Hence, this post has a Transliteration followed by a translation..

நிகழ்வுகளின் சிறையில்
நினைவுகளில்
சிறகு விரிக்கலாம்,

நினைவுகளின் சிறையில்
நிகழ்வுகளில்
சிறகு விரியுமோ?
விலகுமோ?

நினைவுகளுக்கும்
நிகழ்வுகளுக்குமான
நித்திய யுத்தத்தில்,
நிந்தனையின்றி,
நிர்சலனமாய் நிற்பதும்,
நீந்தி நகர்வதும்
நிகழுமோ?

நிகழ்வுகள்
நினைவுகளாகும்
நாளிலாவது
நித்தம் நிம்மதி
நிலைக்கட்டும்..
நீடித்து நிற்கட்டும்..

Transliteration

Ninaiva? Nigazhva?

Nigazhvugalin siraiyil
Ninaivugalil
Siragu virikkalaam,

Ninaivugalin siraiyil
Nigazhvugalil
Siragu viriyumo?
Vilagumo?

Ninaivugalukkum
Nigazhvugalukkumaana
Nithiya yuddhathil,
Nindhanaiyinri,
Nirsalanamaai nirpathum,
Neenthi nagarvathum
Nigazhumo?

Nigazhvugal
Ninaivugalaagum
Naalilaavathu
Niththam nimmadhi
Nilaikkattum..
Needithu nirkattum..

Translation

Memories? Moments?

In the prison of present moments,
The wings of memories
Provides moral support..

In the prison of memories,
Will the present moments,
Spreads the wings?
Or suppress the wings?

In the eternal war of,
Memories and
Present moments,
Is it possible
To suppress scoffs,
To be serene and
To swim across?

At least in the day,
When the moments
Becomes memories,
Let life be filled with
Love and peace, and
Let it last forever..